Doprava a platba

 

5. Dodacie a platobné podmienky

 

5.1    Obvyklá dostupnosť tovaru s termínom jeho expedície je uvedená pri každom tovare na internetovej stránke elektronického obchodu. V prípade objednávky tovaru na základe osobitných požiadaviek kupujúceho, tzn.  špecifický tovar ( napr. rozmer, iný typ poťahu, iné farebné prevedenie poťahu ako na ilustračnej fotografii, atď.) sa dodacia doba môže predĺžiť o ďalších 30 pracovných dní oproti obvyklej dostupnosti tovaru. Za takto označovaný špecifický tovar sa považujú :  taburetky, vankúše, hlavové opierky, opierky rúk, kresielka, kreslá a leňošky, na  ktorý sa vzťahuje ust. čl. 10.16 Obchodných podmienok predávajúceho. Tovar predávajúci expeduje bezodkladne, najneskôr do 5 pracovných dní po jeho naskladnení, ak sa predávajúci s kupujúcim nedohodl inak. 

5.2     Ak sa predávajúci a kupujúci v kúpnej zmluve nedohodli inak, predávajúci je povinný dodať vec kupujúcemu bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa uzatvorenia kúpnej zmluvy. Ak predávajúci nesplnil svoj záväzok dodať vec v lehote podľa prvej vety, kupujúci ho vyzve, aby dodal vec v ním poskytnutej dodatočnej primeranej lehote. Ak predávajúci nedodá vec ani v tejto dodatočnej primeranej lehote, kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy. 

5.3     Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru aj pred uplynutím lehote na dodanie tovaru dohodnutej v kúpnej zmluve. V prípade, že tovar nie je možné kupujúcemu doručiť v termíne navrhovanom predávajúcim, je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu náklady spojené s uschovaním tovaru do doby jeho prevzatia a to vo výške 3,30-Eur za každý deň úschovy veci. 

5.4     Farebné zobrazenie tovaru na monitore nemusí presne zodpovedať reálnym farebným odtieňom ako ich bude kupujúci vnímať v skutočnosti; nie sú vadou tovaru, preto nie sú opodstatneným dôvodom pre uplatnenie nárokov z vád tovaru. Farebné odtiene poťahových látok, dreva, kože, MDF dosky sa môžu líšiť od skutočnosti v závislosti od typu monitora, nasvietenia katalógových fotiek a svetelných podmienok u kupujúceho.Na žiadosť kupujúceho môže predávajúci zaslať kupujúcemu vzorkovník látok, kože, dreva (max. 3 druhy). Vypožičanie vzorkovníka látok, kože, dreva je spoplatnené sumou 30,-Eur. 

 

5.5.    Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je predávajúcim alebo jeho zástupcom povereným doručiť tovar a kupujúcim dohodnuté v kúpnej zmluve alebo iným spôsobom v čase pred doručovaním tovaru (ďalej len „Miesto“). Kupujúci je povinný prevziať tovar v časovom rozsahu, ktoré je predávajúcim alebo jeho zástupcom, povereným doručiť tovar a kupujúcom dohodnuté v kúpnej zmluve alebo iným spôsobom v čase pred doručovaním tovaru (ďalej len „Časový rozsah“). Predávajúci tovar doručuje na zadanú adresu, ktorú zadal kupujúci pred dom/bytový dom, pokiaľ je prístup k nemu po spevnenej komunikácii a nie je obmedzený zákazom vjazdu pre daný typ vozidla.

5.6     V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na Miesto a v Časovom rozsahu, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru a podpísať protokol o zaplatení kúpnej ceny a doručení a odovzdaní tovaru. Tretia osoba splnomocnená na prevzatie tovaru je povinná predložiť predávajúcemu na požiadanie kópiu akceptácie objednávky. Tovar sa považuje za dodaný a prevzatý okamihom doručenia tovaru kupujúcemu. Doručením tovaru kupujúcemu sa rozumie dodanie na Miesto, jeho prevzatie kupujúcim alebo treťou osobou splnomocnenou kupujúcim a podpísanie protokolu o zaplatení kúpnej ceny a doručení a odovzdaní tovaru kupujúcim alebo treťou osobou splnomocnenou kupujúcim.

 

5.7     Cena dopravy tovaru v rámci celého územia Slovenskej republiky je stanovená  paušálnou sumou vo výške 0,-Eur (zadarmo) a to pri nákupe jednotlivého tovaru v hodnote nad 500,-Eur a taktiež na vybrané produkty označené symbolom DOPRAVA ZDARMA. Pokiaľ si kupujúci nevyberie tovar v hodnote nad 500,-Eur a ani tovar označený logom DOPRAVA ZDARMA, bude kupujúcemu účtovaný poplatok ( ďalej len ako prepravné ) nasledovne :

          - pri objednávke jednotlivého tovaru do 10 kg bude kupujúcemu účtované prepravné vo výške 9,-Eur

          - pri objednávke jednotlivého tovaru  od 11 do 150 kg bude kupujúcemu účtované prepravné vo výške 20,-Eur

          - pri objednávke jednotlivého tovaru nad 150 kg bude kupujúcemu účtované prepravné vo výške 33,-Eur

          - pri objednávke jednotlivého tovaru v hodnote nad 500,-Eur je prepravné ZDARMA.

 

          Tovar označený logom DOPRAVA ZDARMA sa do prepravného nepočíta. Pokiaľ kupujúci objedná iba tovar označený týmto logom, prepravné neplatí vôbec. Pokiaľ k tovaru označeného logom DOPRAVA ZDARMA objedná aj ďalší tovar neoznačený logom DOPRAVA ZDARMA alebo dôjde na strane predávajúceho alebo kupujúceho k zrušeniu objednávky čiastočne pre jednotlivý už objednaný tovar, bude kupujúcemu účtované prepravné vo výške, v akej by prepravné uhrádzal len pri objednaní jednotlivého tovaru neoznačeného týmto logom. 

 

5.8     Ak bude potrebné dodanie tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na Mieste a v časovom rozsahu alebo v prípade, ak kupujúci bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od kúpnej zmluvy neprevezme tovar do 7 dní po márnom uplynutí Časového rozsahu, vzniká predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie tovaru na Miesto.

 

5.9     Kupujúci je oprávnený skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal ihneď po doručení v prítomnosti zástupcu predávajúceho. V prípade zistenia existencie vady tovaru a/alebo v prípade ak zásielka nie je kompletná (nižší počet kusov tovaru, resp. chýba objednaný tovar),je zástupca predávajúceho povinný umožniť kupujúcemu vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe vady tovaru, ktorého správnosť potvrdí zástupca predávajúceho. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne kupujúci odmietnuť prevziať dodaný tovar s vadou alebo potvrdiť doručenie tovaru s vadou a následne v zmysle čl. 8 týchto obchodných a reklamačných podmienok uplatniť reklamáciu vád tovaru u predávajúceho alebo určenej osoby. V prípade, ak kupujúci odmietne prevziať dodaný tovar s vadou, všetky účelne vynaložené náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša predávajúci.

 

5.10   Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote uvedenej v bode 5.2 týchto obchodných a reklamačných podmienok odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy bezhotovostným prevodom na bankový účet kupujúceho určený kupujúcim alebo spôsobom podľa dohody medzi Kupujúcim a a Predávajúcim.

 

6. Kúpna cena

 

6.1     Kúpna cena za tovar dohodnutá v kúpnej zmluve medzi predávajúcim a kupujúcim je uvedená v akceptácii objednávky (ďalej len „kúpna cena“). Ak je kúpna cena uvedená v potvrdení doručenia objednávky vyššia ako cena za identický tovar uvedená v ponuke elektronického obchodu v čase odoslania objednávky kupujúcim, predávajúci doručí kupujúcemu elektronickú správu s informáciou o ponuke novej kúpnej ceny v inej výške, ktorá sa považuje za návrh predávajúceho na uzavretie novej kúpnej zmluvy, ktorý musí kupujúci výslovne potvrdiť e-mailom alebo písomne, aby došlo k platnému uzatvoreniu kúpnej zmluvy.

 

6.2     Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru v hotovosti pri osobnom prevzatí tovaru, dobierkou v mieste dodania tovaru alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho uvedený v akceptácii objednávky alebo na internetovej stránke predávajúceho v čase pred prevzatím tovaru.

 

6.3     Cena dopravy tovaru ( náklady na doručenie tovaru) v rámci celého územia Slovenskej republiky je stanovená  paušálnou sumou vo výške 0,-Eur (zadarmo) a to pri nákupe tovaru v hodnote nad 500,-Eur a taktiež na vybrané produkty označené symbolom DOPRAVA ZDARMA. Pokiaľ si kupujúci nevyberie tovar v hodnote nad 500,-Eur a ani tovar označený logom DOPRAVA ZDARMA, bude kupujúcemu účtovaný poplatok ( ďalej len ako prepravné ) nasledovne :

          - pri objednávke tovaru do 30 kg bude kupujúcemu účtované prepravné vo výške 9,-Eur

          - pri objednávke tovaru  od 31 do 150 kg bude kupujúcemu účtované prepravné vo výške 20,-Eur

          - pri objednávke tovaru nad 150 kg bude kupujúcemu účtované prepravné vo výške 33,-Eur

          - pri objednávke tovaru v hodnote nad 500,-Eur je prepravné ZDARMA.

 

          Tovar označený logom DOPRAVA ZDARMA sa do prepravného nepočíta. Pokiaľ kupujúci objedná iba tovar označený týmto logom, prepravné neplatí vôbec. Pokiaľ k tovaru označeného logom DOPRAVA ZDARMA objedná aj tovar neoznačený logom DOPRAVA ZDARMA alebo dôjde na strane predávajúceho alebo kupujúceho k zrušeniu objednávky čiastočne pre jednotlivý už objednaný tovar, bude kupujúcemu účtované prepravné vo výške, v akej by prepravné uhrádzal len pri objednaní tovaru neoznačeného týmto logom.

 

 

6.4     V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho

 

6.5     Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.

 

6.6     V prípade, ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu celú kúpnu cenu do momentu dodania tovaru na Miesto, predávajúci je oprávnený odoprieť dodanie tovaru kupujúcemu.

 

6.7     Náklady spojené s montážou a vynáškou tovaru nie sú zahrnuté v kúpnej cene a predávajúci tieto služby neposkytuje.

 

 

© Oknabytok.sk • NajReklama.sktvorba eshopov